• Header-Historie-tekst

Copyright

Op de webpagina’s van Leerdamdruk is het auteursrecht van toepassing. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leerdamdruk. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van Leerdamdruk wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.